Пријава страних држављана

02.08.2019.

Пријава странаца путем портала Сезонски радници

Уколико сте послодавац који жели да ангажује странце као сезонске раднике на пословима у пољопривреди, шумарству и рибарству, у складу са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Сл. гласник РС бр. 50/19“), процедура за издавање евиденцијског броја за странце биће поједностављена, почев од понедељка, 5. августа 2019.

У складу са Правилником о Евиденционој пријави и одјави сезонских радника („Сл. гласник РС бр. 3/19“), да би страни држављани били пријављени путем портала www.sezonskiradnici.gov.rs неопходно је да поседују Евиденциони број за странце (ЕБС) који издаје Министарство унутрашњих послова.

Страни држављани који бораве у Републици Србији ради обављања сезонских послова у пољопривреди, шумарству и рибарству могу добити ЕБС путем следеће процедуре:

  1. Послодавац подноси захтев за издавање ЕБС-а у подручној полицијској управи МУП-а – послови за странце (листа полицијских управа). Могуће је поднети обједињени захтев за највише десет лица.
  2. Потребна документација:
    - попуњен формулар захтева за издавање ЕБС-а, укључујући изјаву о пристанку на обраду података о личности за сваког пријављеног странца, која је саставни део овог захтева,
    - копију пасоша или личне карте са којом је странац ушао у државу,
    - доказ о уплати Републичке административне таксе (320 динара по захтеву путем ког се може пријавити највише 10 странаца) и таксе за издавање потврде (320 динара за сваког пријављеног странца)
  3. Потврде о одређеном ЕБС за сваког појединачног странца доставиће се послодавцу најкасније у року од 3 дана од дана подношења захтева послодавца
  4. Послодавац је дужан да упозна стране држављане о одређеном евиденцијском броју без одлагања, а најкасније пре ступања на рад

Период и тачан датум радног ангажовања може бити измењен у зависности од временских прилика, организације посла или оспособљености радника. Овакве измене у организацији посла није неопходно додатно пријављивати Полицијској управи након поднетог захтева по описаној процедури.

Страна лица

Подсећамо да за ангажовање странаца на сезонским пословима по поједностављеној процедури није потребно да ова лица имају радну дозволу, будући да је реч о ангажовању ван радног односа и да је Законом искључена примена посебних прописа којим се уређује рад странаца.

Од тренутка када почне са радом, односно буде пријављен преко портала, сваки сезонски радник, било да је реч о домаћем или страном лицу, остварује право на накнаду за рад која не сме бити нижа од минималне цене рада, пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, као и друга права (обавезни дневни одмор, безбедност и здравље на раду).

Документа за пријаву се могу наћи на: sezonskiradnici.gov.rs/dokumenti/prijava-stranih-drzavljana.html.