1. Како се примењује тачка 2 (2) Потврде о радном ангажовању која се односи на просечно недељно радно време (просечно не дуже од 48 сати недељно у периоду од 4 месеца), односно у конкретним ситуацијама 1) како се понашају послодавци који ангажују раднике на период краћи од 4 месеца, у „комаду“ – нпр. на 2 недеље и 2) како се ова потврда примењује када послодавци у периоду од 4 месеца у више наврата ангажују раднике (нпр. 2 пута по 10 дана, са паузом од 2 дана између)?

У Потврди о радном ангажовању сезонског радника, у складу са међународним стандардима, стоји да просечно недељно радно време у периоду од четири месеца не може бити дуже од 48 часова недељно. У периоду од 4 месеца рачунају се календарски дани, у који су укључени радни дани, дани недељног одмора као и прекиди радног ангажовања. Према томе, послодавац може у континуитету или са дужим или краћим прекидима да ангажује сезонског радника тако да радно време сезонског радника буде дуже од 48 часова недељно у периодима рада, под условом да су испуњени услови безбедности и здравља на раду и да просечно радно време сезонског радника у континуитету од четири месеца (укључујући и недељни одмор и прекиде у радном ангажовању) не буде дуже од 48 часова недељно.

2. Да ли имамо право да пријавимо сезонске раднике по Закону о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима уколико нам пољопривреда није претежна, односно регистрована делатност?

Чланом 2. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима послодавац се дефинише као предузетник или правно лице које обавља делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, у оквиру које могу да се обављају сезонски послови, изузев делатности из следећих грана: 01.7 лов, траперство и одговарајуће услужне делатности, 02.4 услужне делатности у вези са шумарством, 03.1. риболов и 03.2. аквакултура. Закон не прецизира претежну делатност под којом послодавци морају бити регистровани у АПР-у. Дакле, уколико обављате делатност у наведеном сектору можете бити послодавац у смислу овог закона.

3. Да ли фирма која проналази и ангажује сезонске раднике за потребе предузећа која користе те раднике може радити пријаву сезонских радника?

Чланом 2. Закона послодавац се дефинише као предузетник или правно лице које обавља делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, у оквиру које могу да се обављају сезонски послови, изузев делатности из следећих грана: 01.7 лов, траперство и одговарајуће услужне делатности, 02.4 услужне делатности у вези са шумарством, 03.1. риболов и 03.2. аквакултура. Дакле, уколико обављате делатност у наведеном сектору можете бити послодавац у смислу овог закона.

Овим Законом није предвиђена могућност радног ангажовања лица од стране агенција, омладинских задруга и других правних или физичких лица, а за потребе других корисника који обављају делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства као што је напред наведено.

4. Да ли особа мора да буде у радном односу код правног лица које јој је доделило овлашћење да у његово/њено име пријављује раднике преко портала? Да ли та овлашћена особа мора имати сертификат за приступање порталу?

Особа која је овлашћена за рад у систему од стране правног лица не мора бити у радном односу код истог правног лица. Овлашћена особа не мора поседовати квалификовани електронски сертификат да би приступила систему. Када послодавац овласти одређену особу кроз систем (портал), овлашћеној особи ће бити прослеђен активациони мејл који омогућава подешавање приступне шифре. У питању је врста овлашћења: "Овлашћени корисници портала сезонских радника" које се креира са почетне странице портала кликом на опцију "Додела овлашћења особи у правном лицу".

5. Где се може набавити квалификовани електронски сертификат?

Квалификовани електронски потпис је могуће набавити код једног од званичних сертификационих тела:

  • Министарство унутрашњих послова Републике Србије
  • Пошта
  • Привредна комора Србије
  • Halcom
  • E-Smart Systems

Уколико се захтев подноси код МУП-а, издавање је бесплатно. Код осталих сертификационих тела издавање електронског потписа се наплаћује.

6. Уколико послодавац ангажује једну особу преко портала www.sezonskiradnici.gov.rs на 120 дана да ли после тога може да ту исту особу пријави на уговор о привременим и повременим пословима? Како ангажовати раднике који имају посла код једног послодавца током целе године због обима и различитости посла?

Један радник не може бити ангажован више од 120 дана у календарској години на сезонским пословима код једног послодавца. Уколико послодавац ангажује сезонског радника и по основу уговора о привременим и повременим пословима, и у том случају радник не може да ради више од 120 дана у календарској години, рачунајући збир дана по оба основа радног ангажовања.

Закон је омогућио поједностављени начин ангажовања сезонских радника на пословима у пољопривреди, шумарству и рибарству. Међутим, послодавац и даље има могућност да сезонске раднике ангажује на неки од начина предвиђених Законом о раду, укључујући: уговор о раду на одређено време, уколико постоји потреба за ангажовањем на пословима који су сезонског карактера и који трају дуже од 120 радних дана у току календарске године, као и уговор о раду на неодређено време.

7. Послодавац се бави производњом цвећа и притом су му потребни возачи који развозе цвеће на разна продајна места и то раде отприлике 6 месеци у току године. Они не возе баш сваки дан и не по цео дан, а често у једном дану прво беру цвеће па после развозе. Такви возачи јесу сезонски радници али нису стално на газдинству. Да ли постоји могућност да возач сезонских производа може бити сезонски радник?

Тумачењем Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима област хортикултуре спада у делатности на које се Закон примењује. У случајевима када су активности на којима су особе радно ангажоване директно везане за сезонски посао у пољопривреди и потпадају под једну од активности дефинисаних у Уредби о класификацији делатности, могуће је пријавити раднике по овом Закону. Пример возача који директно учествује у сектору хортикултуре и чији је посао сезонског карактера, може бити пријављен на основу овог Закона путем портала www.sezonskiradnici.gov.rs.

8. Да ли последњег дана у месецу треба ођавити све раднике који су, на пример ангажовани у периоду од 15. до 31. марта? Да ли је раднике потребно поново пријавити за период ангажовања који почиње од 1. априла И завршава се 15. априла?

Пријава и ођава сезонских радника, односно њихов унос у месечну евиденцију за сваког послодавца, врши се путем портала www.sezonskiradnici.gov.rs. Послодавац је дужан да сезонског радника пријави најкасније првог дана ангажовања у календарском месецу. Пријаву радника послодавац може да изврши за текући месец, али и за наредна два месеца, односно за највише три месеца укупно. Уколико послодавац планира да раднике ангажује у периоду дужем од три месеца, пријаву радника мора благовремено поновити, путем месечне евиденције на порталу. У наведном примеру, сви радници могу бити пријављени за цео жељени период, дакле од 15. марта до 15. априла.

9. Да ли је могуће регистовати пољопривредно газдинство са земљом у закупу и са таквом фирмом радити изнајмљивање сезонске радне снаге земљорадничким задругама, те своје услуге фактурисати послодавцу, а раднике пријављивати на порталу као своје?

Овим Законом није предвиђена могућност радног ангажовања лица од стране агенција, омладинских задруга и других правних или физичких лица, а за потребе других корисника који обављају делатност у сектору пољопривреде шумарства и рибарства.

Систем омогућава да послодавац овласти друго физичко лице да у име послодавца врши пријаву и ођаву сезонских радника. Трошкове пореза и доприноса насталих ангажовањем сезонских радника путем портала сноси послодавац.

10. Када се формира пореска пријава и где је она видљива?

Будући да је портал www.sezonskiradnici.gov.rs директно повезан са информационим системом Пореске управе, последњег дана у месецу портал аутоматски сачињава и електронским путем доставља послодавцу обједињени налог за плаћање са укупним износом обавеза за сваког сезонског радника и бројем одобрења за плаћање (БОП).

Путем портала www.sezonskiradnici.gov.rs, послодавац у форми налога за плаћање на крају месеца од Пореске управе добија задужења за све раднике која треба да измири у року од 15 дана.

11. Да ли је могућа регистрација путем Android апликације за телефон или само преко рачунара?

Да бисте користи мобилну апликацију за пријављивање сезонских радника, потребно је да се послодавац претходно региструје на порталу www.sezonskiradnici.gov.rs. Након прве регистрације могуће је приступити мобилној апликацији и на тај начин регистровати раднике.

12. Да ли лице које прима накнаду за привремену незапосленост и/или новчану социјалну помоћ може да настави да прима ове накнаде ако је регистровано као сезонски радник?

Будући да се за време обављања сезонских послова, радник не брише са евиденције незапослених, њему се не обуставља исплата новчане накнаде за време привремене незапослености, иако је додатно ангажован на сезонским пословима.

Накнада за рад коју сезонски радник добија нема утицаја на остваривање и коришћење права на новчану социјалну помоћ, те се раднику који је уједно и корисник новчане социјалне помоћи наставља редовна исплата новчане помоћи.

13. Да ли пријављивање сезонског радника преко портала утиче на њихово остваривање права на дечији додатак?

У складу са чланом 5. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18) у поступку остваривања права на дечији додатак од утицаја су приходи остварени у три месеца пре подношења захтева.

Да би се остварило право на дечији додатак, уз испуњење осталих законских услова, потребно је и да просечан приход по члану домаћинства који је остварен у овом периоду не прелази утврђен цензус. Да ли ће приходи које је остварио сезонски радник бити од утицаја на остваривање права на дечији додатак зависи од чињенице када је поднет захтев за остваривање права на дечији додатак и да ли је у периоду у коме се цене приходи (три месеца пре подношења захтева) подносилац захтева или члан његовог домаћинства био ангажован и остварио приходе по овом основу.